Irano-Turkic Cultural Contacts in the 11th–17th Centuries
Szerkesztő: Jeremiás Éva M.
Acta et Studia I.
Kiadás éve: 2003
Oldalszám: 253
Kötéstípus: papírkötés
Nyelv: angol
ISBN: 963 86359–08
ISSN: 1785–0894

A kötet M. Bernardini, C. E. Bosworth, G. Dávid, P. Fodor, B. G. Fragner, Y. Goto, É. M. Jeremiás, M. Maróth, Ch. Melville, I. Nyitrai, B. Péri, W. Posch, R. M. Savory, B. Sudár és I. Vásáry tanulmányát tartalmazza.
Az írások nagyobb része az Ottomán Birodalom felemelkedésének külső és belső feltételeit vizsgálja a XVI. században: az ottomán-perzsa háborúk hatását az ottománok közép-európai politikájára; a határ menti vidékek, mint, például, Kurdisztán problémáját; a rivális dinasztiák családtagjai elfogásának jelentőségét, és további hasonló kérdéseket.
A tanulmányok másik része azt a fejlődési folyamatot tárgyalja, amely az elkövetkező évszázadokban zajlott le helyet adva mind ideológia, mind pedig irodalmi vizsgálódásoknak. Két tanulmány a szellemi tekintélyek és a nem hivatalos vallási mozgalmak jelentőségével és növekvő befolyásával foglalkozik, amelyek meghatározó tényezői voltak a politikai hatalomért folytatott küzdelemnek. Négy tanulmány pedig irodalmi és nyelvi kérdésekkel foglalkozik, valamint Bajazid szultán könyvtárával és az udvari zenével.

Problems in Arabic Philosophy
Szerkesztő: Maróth Miklós
Acta et Studia II.
Kiadás éve: 2003
Oldalszám: 150
Kötéstípus: papírkötés
Nyelv: angol, német, francia
ISBN: 963 86359–24
ISSN: 1785–0894

A kötet egy tanulmánygyűjtemény, amelynek megszületéséhez olyan szerzők járultak hozzá, mint H. Daiber, J. Janssens, J. P. Montada, I. Dobbs-Weinstein, D. Bucan, C. Gilliot és M. Maróth.
A kötetben szereplő tanulmányok a muszlim filozófia általános kérdéseivel, valamint al-Ghazzali, Avempace, Gersonides, al-Dhahabi tanításaival foglalkoznak, és a logika és stilisztika kapcsolatának problémáját is tárgyalják.

Problems in Arabic Literature
Szerkesztő: Maróth Miklós
Acta et Studia III.
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 189
Kötéstípus: papírkötés
Nyelv: angol, francia
ISBN: 963 86359 4 0
ISSN: 1785–0894

A tanulmánykötetben olyan szerzők munkái találhatók, mint G. J. van Gelder, A. Hámori, G. Schoeler, J. E. Montgomery, K. Skarżyńska-Bocheńska, A.-N. Isstaif, Z. Szombathy, M. Maróth és L. Tüske.
A tárgyalt témák magukban foglalják a historiográfiai munkákban szereplő verseket, Abu Ala al-Ma’arri Ibn Fadlan, Jahiz and Imru ’l-Qays munkásságát, Bayezit, ottomán szultán könyvtárát, az emberi természet ábrázolását a költészetben és a modern arab irodalomkritikát.

Zsigmond Telegdi: Opera Omnia I.
Szerkesztő: Jeremiás Éva M.
Acta et Studia IV.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 712
Kötéstípus: papírkötés
Nyelv: angol, német, francia
ISBN10: 963 86359 83
ISSN: 1785–0894

A kötet Telegdi Zsigmond azon tanulmányait tartalmazza, amelyeket a szerző nem magyar nyelven írt. Az ebben a kötetben megjelent 32 írás a perzsa, a török, valamint az általános nyelvészet kérdéseivel foglalkozik.
A tanulmányokat Telegdi Zsigmond rövid életrajza vezeti be.

Zsigmond Telegdi: Opera Omnia II.
Szerkesztő: Jeremiás Éva M.
Acta et Studia IV.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 458
Kötéstípus: papírkötés
Nyelv: magyar
ISBN10: 963 86359 91
ISSN: 1785–0894

Az első kötethez csatlakozva, ez a könyv Telegdi Zsigmondnak azt a 26 tanulmányát tartalmazza, amelyek magyar nyelven jelentek meg.
A két megjelent kötet a szerző teljes nyelvészeti munkásságát magában foglalja – egy széles körű gyűjteményt alkotva, amelynek egyes darabjai eredetileg különböző magyar, illetve nemzetközi folyóiratokban jelentek meg.
Ennek az Opera Omnia reprint kiadásnak a szerző könyvei nem képezik a részét.

Előadások a mai iszlám világáról
Szerkesztő: Tüske László
Acta et Studia V.
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 236
Kötéstípus: papírkötés
Nyelv: magyar
ISBN: 978–963–86359–9–0
ISSN: 1785–0894

A kötet egy konferencia előadásait tartalmazza. A tanulmányok egy része az iszlámról vallásról ad általános képet (Maróth M.: a mérsékelt iszlám; Rostoványi Zs.: Az iszlám és a Nyugat: a kölcsönös fenyegetettség mítosza és a valóság; Szombathy Z.: Az iszlám a fekete Afrikában). Más tanulmányok a síita iszlám problémáit vizsgálják (Speidl B.: A síita mártírium gyökerei és átalakulása a libanoni polgárháborúban: a Hezbollah példája; Benedicty R.: A civil társadalom szakrális átalakulása a politikai vallásgyakorlatban). Két tanulmány foglalkozik az egyes arab országok sajátos nehézségeivel (A. Belhaj: Az iszlám és a politika: a politikai hatalom vallási alapjai Marokkóban; Tüske L.: A vallástudó és a laikus értelmiségi réteg a huszadik századi Egyiptomban). Más előadások az egyes, nem arab nyelvű, de mégis muzulmán államoknak szentelik figyelmüket (Fodor P.: Fethullah Gülen mozgalma; N. Rózsa E.: Állam és vallás a Közel-Keleten: Az Iráni Iszlám Köztársaság; Kovács H.: A szentek tisztelete a mai indiai iszlámban; Péri B.: Trisúla és félhold, avagy viharok egy mecset körül). Iványi T. előadása (Islāh – a lélek reformja vagy a közösségé? Gondolatok a szúfizmusról és az iszlám megújulásáról) az iszlám misztikus mozgalmának jelenével foglalkozik, míg Sudár B. (Alevik Törökországban) címmel egy szúfi és síita elemeket tartalmazó, a török politikában is jelentős szerepet játszó vallási mozgalom jelenét mutatja be.

Iráni föld, Perzsa kultúra
Szerkesztő: Jeremiás M. Éva
Acta et Studia VI.
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 488
Kötéstípus: keménykötés
Nyelv: magyar
ISBN: 978–963–87618–1–1
ISSN: 1785–0894

A könyv Iránt akarja bemutatni több szempontból. A két leghosszabb fejezet (Jeremiás É.: A perzsák hozzájárulása a tudományok műveléséhez az iszlám korában, és Nyitrai I.: Irán története a muszlim hódítástól napjaikig) egyrészt a tudománytörténet szempontjából mutatja meg az irániak eredményeit, másrészt ismerteti Irán történelmét, sok tekintetben megmagyarázva a legújabb kor eseményeinek régebbi korokba visszanyúló mozgató rugóit. C. E. Bosworth röviden ismerteti a perzsa nyelvű történetírást. Szántó I. sokszínű, képekkel bőven illusztrált perzsa művészettörténeti összefoglalót ad, Maróth M. pedig az iszlám síita ágát, és síita szektáit írja le röviden. Jeremiás É. bemutatja az iráni nyelveket, és ezek sorában a mai perzsa nyelv kialakulásának történetét. Török Zs. térképtörténészként mutatja be Irán ábrázolását a térképeken az Ókortól, pontosabban Ptolemaiostól napjainkig. Bárdossy Gy. Irán földrajzáról és geológiájáról ír (Irán rendelkezik a világon a második legnagyobb gáz, és a második legnagyobb kőolaj tartalékkal), végül Kakas K. összefoglalja a magyar geofizikusok kutatásait Irán területén.

Törökország és az iszlám
Az iszlám szerepe Törökország EU-csatlakozásának megítélésében
Szerkesztő: Vásáry István
Sorozatcím: Acta et Studia
Kötet: Acta et Studia VII.
Kiadás éve: 2008
Oldalszám: 132
Kötéstípus: papírkötés
Nyelv: magyar
ISBN: 978–963–87618–28
ISSN: 1785–0894

A kötet öt hosszabb tanulmányt tartalmaz a török nemzettudat kialakulásáról (Fodor P.), a törökországi iszlám irányzatairól (Kicsi V.), az iszlám szerepéről a török gazdaságban (Szigetvári T.), a muszlim demokrácia esélyeiről (Vásáry I.), és a török EU-csatlakozás vitás kérdéseiről (N. Rózsa E.). A tanulmányok, általános tartalmukat megmutató címükön túlmenően, számos olyan részletkérdést tárgyalnak, mint a muzulmán bankok működésének alapelvei, a török nacionalizmus alapvető problémái, stb. A kötet jó eligazítást adhat bárkinek, aki a mai forrongó, átalakulásban levő Törökország iránt érdeklődik.

Az iszlám politikaelmélete
Terminológiai vizsgálat
Szerkesztő: Maróth Miklós
Acta et Studia VIII.
Kiadás éve: 2009
Oldalszám: 239
Kötéstípus: papaírkötés
Nyelv: magyar
ISBN: 978–963–87618–3–5
ISSN: 1785–0894

A kötet több kutató közös munkája. A. Belhaj, Maróth M., Szombathy Z., Tüske L. és Varsányi O. az iszlám politikaelméletének legfontosabb terminusai közül negyvenhármat (alkotmány, parlament, párt, demokrácia, kisebbségek, vallás, feminizmus, stb.) veszik szemügyre. Megállapítják a kiválasztott politikaelméleti terminusok pontos jelentését, bemutatják annak tartalmi különbözőségét a szótárilag nekik megfelelő európai fogalmakhoz képest. Ezzel az eljárással az európai és a muzulmán politikaelmélet különbségeit akarják megmutatni, és azt bizonyítani, hogy az arabul nem tudó politikai szakírók miért értik folyamatosan félre az iszlám világát kommentárjaikban és cikkeikben.

Questions théologiques dans la rhétorique Arabe
Abdessamad Belhaj
Acta et Studia IX.
Kiadás éve: 2009
Oldalszám: 144
Kötéstípus: papírkötés
Nyelv: francia
ISBN: 978–963–87618–4–2
ISSN: 1785–0894

A szerző a rétorika és a bayan kapcsolatát vizsgálja különböző szerzők munkásságán és különböző teológiai iskolák tanításain keresztül. Először azokat az eszközöket vizsgálja, amelyeken teológia és rétorika osztozik (analógia, metafora, istidlal…), majd áttér a bayan kérdésére a mu’talizita és szunnita hagyományban. Különös figyelmet szentel Qadi ‘Abd al-Jabbar és Ibn Taymiyya munkásságának, valamint a hanbalita irányzatnak és a muszlim racionális teológiának (kalam).

Muslim Political Theory
A Comparative Terminological Investigation
Szerkesztő: Maróth Miklós
Acta et Studia X.
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 272
Kötéstípus: papírkötés
Nyelv: angol
ISBN: 978–963–87618–5–9
ISSN: 1785–0894

A könyv 41 rövid esszét tartalmaz, amelyeket különböző kutatók írtak a muszlim politikaelméletben fontos szerepet játszó fogalmakról, mint például siyasa, dawla, dustur, dimuqratiyya, istibdad, qabila… A könyvben ezeken a fogalmakon keresztül körvonalazódik a muszlim politikaelmélet. A szerzők gyakran ráirányítják a figyelmet azokra a fontos különbségekre, amelyek az egyes kifejezések jelentése között, az eltérő politikai elméleteknek és hagyományoknak köszönhetően, megfigyelhető az arab és az európai használatban.

Human Dignity in the Three Revealed Religions
Szerkesztő: Maróth Miklós
Acta et Studia XI.
Kiadás éve: 2011
Oldalszám: 110
Kötéstípus: papírkötés
Nyelv: angol
ISBN: 978–963–87618–7–3
ISSN: 1785–0894

A kötet annak a találkozónak az előadásait tartalmazza, amelyet Budapesten tartottak (2009. november 4.), és amelynek központi témája az emberi méltóság volt, ahogy az megjelenik a judaizmusban, a kereszténységben és az iszlámban. Olyan szerzők munkáit olvashatjuk a kötetben, mint Y. Lorberbaum, Y. Blidstein és D. Heyd (Izrael), O. Taştan (Törökország), A. Tweissi (Jordánia), A. Belhaj (Marokkó/Magyarország), Mezei B., Béres T. and Maróth M. (Magyarország). A kötet sokat segít annak bizonyításában, hogy a három világvallás teljesen megegyezik abban a tekintetben, ahogyan az emberi méltóság tiszteletben tartásának fontosságát hangsúlyozzák, nem is említve mindennek politikai vonatkozását.

At the Gate of Modernism
Qajar Iran in the Nineteenth Century
Szerkesztő: Jeremiás M. Éva
Acta et Studia XII.
Kiadás éve: 2012
Oldalszám: 187
Kötéstípus: keménykötés
Nyelv: angol
ISBN: 978–615–5343–01–8
ISSN: 1785–0894

A kötetben szereplő tanulmányok azon előadásokon alapulnak, amelyek a Jeremiás Éva M. által szervezett, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem iranisztika tanszékén 2010. október 14-15-én megtartott nemzetközi konferencián hangzottak el. A konferencia számos vezető kutatót hozott össze az iranisztika területéről, akiknek a könyvben megjelent tanulmányai különböző kérdéseket vizsgálnak a qajar kori Iránnal kapcsolatban, és felölelik a politika- és irodalomtörténetet, a nyelvészetet, filozófiát, művészetet és az orvostudományt. Olyan szerzők munkái jelentek meg a kötetben, mint például C. E. Bosworth, Fodor P., B. Fragner, A. Gächter, R. Haag-Higuchi, B. Hoffmann, Jeremiás É., J. P. Luft, Maróth M. és Szántó I.. A szerzők a qajar kor kutatásában újat hoznak mind általános kérdésekben, mind pedig az olyan befolyásos személyiségekkel kapcsolatban, mint ʽA. al-K. Irawani, A.-W. Afshar, J. E. Polak, R. al-Hukama, és Y. Jandaqi.

Kedves Látogatóink!
Megkezdtük könyvtárunk állományának költözés előtti leltározását.
A leltározás ideje alatt könyvtárunk zárva tart.
A könyvtár új épületünkben, várhatóan január végén nyit újra.

Amennyiben böngészője engedélyezi a cookie-k tárolását, ez az üzenet nem jelenik meg újra. A továbblépéshez kattintson a szövegdobozon kívülre!

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. Information

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Close